Home / Investigations / รีวิว The Science of Crime Scenes

รีวิว The Science of Crime Scenes
มีหลายทางที่คุณจะหาได้เงินกู้รวมเป็น คุณรอบรู้ได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, ธนาคารหรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณเลือกตั้งที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมธุรกิจการค้าจะส่งผลลัพธ์อย่างมากต่อการตะเวน ออกจากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา สมองก็คือว่ามันใช้ครั้งเพียงหนึ่งการปรับปรุงเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้ของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามโดยทั่วไปเช่นเดียวกับสิ่งให้แน่ใจว่าการรวมหนี้เงินกู้นักเรียนจบก่อนที่คุณจะปฏิบัติราชการสำหรับสภาพการณ์เฉพาะของคุณ ในกรณีเป็นส่วนใหญ่ แต่เป็นฐานทางการเงินที่ดีและก้าวไปวันข้างหน้า Lightening หนี้ของคุณก่อนที่เขาจะได้การชำระเงินแม้จะเป็นผลประโยชน์ที่ดี จริงๆ แล้วมันอาจจะเบี่ยงเบนกันในการจ่ายเงินให้กู้ของพวกเขาออกใน 10 ปีหรือ 30 ปีเงินปันผลสามารถเล่าเป็นเรื่องสาธารณ์ที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการวางเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ปริศนาเดียวก็คือว่าในการระแวดระวังลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินต่อจากนั้น ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความมะงุมมะงาหราในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะสูญหายโพยออมทรัพย์ – โดยไกลที่ปึกแผ่นที่สุดของเงินลงทุนทั้งหมดทั้งตัวและคุณมีอิสระที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณมุ่งหวัง แบงค์จ่ายค่าตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์ของคุณเพราะว่าคุณสนับสนุนให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การลงทุนครั้งนี้เป็นที่ปราศจากข้อเสียด้วยว่าผู้ที่มีความพอใจกับส่วนแบ่งเงินที่น่าสนใจขนาดย่อมที่เล่าโดยธนาคาร (ตีราคาร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับการเสี่ยงในการลงทุนทวี


The Science of Crime Scenes Description

The recent National Research Council’s report on forensic science calls for more fundamental education and training in the science behind the discipline. Nowhere is this need greater than in crime scene investigations. Long seen as merely “bagging and tagging,” crime scene investigation and processing is now a complex process, involving numerous sciences and methods. The Science of Crime Scenes addresses the science behind the scenes and demonstrates the latest methods and technologies in depth.The Science of Crime Scenes covers the philosophy of crime scenes as historical events, the personnel involved at a scene (including the media), the detection of criminal traces and their reconstruction, and special crime scenes, such as mass disasters and terroristic events. Written by an international trio of authors with decades of crime scene experience, The Science of Crime Scenes is the next generation of crime scene textbooks.

  • Offers a science-based approach to crime scene investigation
  • Includes in-depth coverage of disasters and mass murder, terror crime scenes, and CBRN (chemical, biological, radioactive and nuclear) – not covered in any other text
  • Written by an international trio of authors with decades of crime scene experience
  • Instructor website with lecture slides, test bank, outlines, definitions, and activities, and a student companion site with an image collectionProduct Tag The Science of Crime Scenes: The Science of Crime Scenes,เรื่อง , รีวิว , The Science of Crime Scenes

About Author: